Home

Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku.


Rozwój regionalny a ekorozwój. Przedsiębiorczość a kultura organizacyjna.


Rozwój regionalny i lokalny opiera się współcześnie przede wszystkim na poszanowaniu środowiska naturalnego, czego wyrazem jest ekorozwój zwany także zrównoważonym rozwojem. Istotnym elementem pobudzania aktywności społeczno-gospodarczej regionu, powiatu, gminy jest przedsiębiorczość. Dynamizuje ona rozwój w dobie gospodarki konkurencyjnej i zglobalizowanej. Jednym z elementów kształtowania rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego jest kultura organizacyjna jej władzy publicznej. Stwarza ona podstawy do formowania postaw przedsiębiorczych. Ekorozwój stwarza podstawy bycia przedsiębiorczym i prorozwojowym oraz jego wdrożenie do organizacji odbywa się przez kulturę organizacyjną. Zrównoważony rozwój (ekorozwój) oznacza prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian, lub jako gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie, pożądane społecznie i uzasadnione ekonomicznie.1


Ekorozwój a rozwój społeczno-gospodarczy.


Problem rozwoju społeczno-gospodarczego początku XXI wieku zmierza w kierunku poszanowania przez ludzkość zasobów środowiska naturalnego, którego przejawem jest koncepcja ekorozwoju. Początki ekorozwoju związane są z latami siedemdziesiątymi XX wieku. Termin ekorozwój został wprowadzony w czasie konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 roku. Sprecyzowanie tego pojęcia miało miejsce w 1975 roku na III Sesji Zarządzającej Programem Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska podczas, której przyjęto tezę, że społeczeństwo realizujące ideę ekorozwoju to: społeczeństwo, uznające nadrzędność wymogów ekologicznych, które nie mogą być zakłócone przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy, zdolne do samosterowania swoim rozwojem w celu utrzymania homeostazy i symbiozy z przyrodą, a więc respektujące oszczędną produkcję i konsumpcję oraz wykorzystanie odpadów, dbające o przyszłościowe konsekwencje podejmowanych działań, a więc także o potrzeby i zdrowie przyszłych pokoleń. 2 Zrównoważony rozwój ma na celu doprowadzenie a następnie zachowanie równowagi między trzema systemami, które stanowią: system społeczny (społeczeństwo), system gospodarczy (ekonomiczny) oraz system środowiska naturalnego.W świetle ekorozwoju, rozwój społeczno-gospodarczy musi być podporządkowany realizacji ochrony środowiska naturalnego i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Ekorozwój jako koncepcja rozwoju lokalnego wywiera permanentny wpływ na kształtowanie relacji między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między przedsiębiorstwami. Jednym z czynników umożliwiających egzystencję zrównoważonego rozwoju (ekorozwój) w przedsiębiorstwach jest kultura organizacyjna jako miękki element zarządzania.3 Jednym z podstawowych dokumentów porządkujących wiedzę oraz praktykę w realizacji ekorozwoju to zwarty dokument o nazwie Agenda 21. Jest to zestaw zaleceń i kierunków działań jakie powinniśmy podejmować na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku. Agenda 21 to jeden z podstawowych dokumentów Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (Szczytu Ziemi), jaka miała miejsce w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. Agendą 21, to obszerny (liczący prawie 600 stron) dokument oparty na 27 zasadach Karty Ziemi. Przedstawia porozumienie osiągnięte przez 179 państw.4

 

 

 

 

 

1 M. A. Leśniewski, Kultura organizacyjna gminy jako determinanta przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regionalny (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, raport z badań statutowych nr 01/S/0006/09 SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. K. Kucińskiego, Warszawa 2009.

2 M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, raport z badań statutowych nr 01/S/0003/08, SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, pod kierunkiem naukowym prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego, Warszawa 2008.

3 Ibidem

4 M. A. Leśniewski, Kultura organizacyjna gminy… op. cit.,

Michał Adam Leśniewski

Michał Adam Leśniewski

 

 

Ekorozwój- wyzwanie XXI wieku.

  1. Rozwój regionalny a ekorozwój. Przedsiębiorczość a kultura organizacyjna.

Rozwój regionalny i lokalny opiera się współcześnie przede wszystkim na poszanowaniu środowiska naturalnego, czego wyrazem jest ekorozwój zwany także zrównoważonym rozwojem. Istotnym elementem pobudzania aktywności społeczno-gospodarczej regionu, powiatu, gminy jest przedsiębiorczość. Dynamizuje ona rozwój w dobie gospodarki konkurencyjnej i zglobalizowanej. Jednym z elementów kształtowania rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego jest kultura organizacyjna jej władzy publicznej. Stwarza ona podstawy do formowania postaw przedsiębiorczych. Ekorozwój stwarza podstawy bycia przedsiębiorczym i prorozwojowym oraz jego wdrożenie do organizacji odbywa się przez kulturę organizacyjną. Zrównoważony rozwój (ekorozwój) oznacza prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian, lub jako gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie, pożądane społecznie i uzasadnione ekonomicznie.1

  1. Ekorozwój a rozwój społeczno-gospodarczy.

Problem rozwoju społeczno-gospodarczego początku XXI wieku zmierza w kierunku poszanowania przez ludzkość zasobów środowiska naturalnego, którego przejawem jest koncepcja ekorozwoju. Początki ekorozwoju związane są z latami siedemdziesiątymi XX wieku. Termin ekorozwój został wprowadzony w czasie konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 roku. Sprecyzowanie tego pojęcia miało miejsce w 1975 roku na III Sesji Zarządzającej Programem Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska podczas, której przyjęto tezę, że społeczeństwo realizujące ideę ekorozwoju to: społeczeństwo, uznające nadrzędność wymogów ekologicznych, które nie mogą być zakłócone przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy, zdolne do samosterowania swoim rozwojem w celu utrzymania homeostazy i symbiozy z przyrodą, a więc respektujące oszczędną produkcję i konsumpcję oraz wykorzystanie odpadów, dbające o przyszłościowe konsekwencje podejmowanych działań, a więc także o potrzeby i zdrowie przyszłych pokoleń. 2 Zrównoważony rozwój ma na celu doprowadzenie a następnie zachowanie równowagi między trzema systemami, które stanowią: system społeczny (społeczeństwo), system gospodarczy (ekonomiczny) oraz system środowiska naturalnego.

Rysunek 1. Istota zrównoważonego rozwoju.

System środowiska naturalnego

 

System społeczny (społeczeństwo)

 

System gospodarczy (ekonomiczny)

Źródło: opracowanie własne.

W świetle ekorozwoju, rozwój społeczno-gospodarczy musi być podporządkowany realizacji ochrony środowiska naturalnego i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Ekorozwój jako koncepcja rozwoju lokalnego wywiera permanentny wpływ na kształtowanie relacji między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między przedsiębiorstwami. Jednym z czynników umożliwiających egzystencję zrównoważonego rozwoju (ekorozwój) w przedsiębiorstwach jest kultura organizacyjna jako miękki element zarządzania.3 Jednym z podstawowych dokumentów porządkujących wiedzę oraz praktykę w realizacji ekorozwoju to zwarty dokument o nazwie Agenda 21. Jest to zestaw zaleceń i kierunków działań jakie powinniśmy podejmować na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku. Agenda 21 to jeden z podstawowych dokumentów Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (Szczytu Ziemi), jaka miała miejsce w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. Agendą 21, to obszerny (liczący prawie 600 stron) dokument oparty na 27 zasadach Karty Ziemi. Przedstawia porozumienie osiągnięte przez 179 państw.4

 

 

 

 

 

1 M. A. Leśniewski, Kultura organizacyjna gminy jako determinanta przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regionalny (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, raport z badań statutowych nr 01/S/0006/09 SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. K. Kucińskiego, Warszawa 2009.

2 M. A. Leśniewski, Kulturowe uwarunkowania ekorozwoju w przedsiębiorstwie, w: Wymogi kreowania zrównoważonego rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, raport z badań statutowych nr 01/S/0003/08, SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, pod kierunkiem naukowym prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego, Warszawa 2008.

3 Ibidem

4 M. A. Leśniewski, Kultura organizacyjna gminy… op. cit.,

 
Reklama
Reklama
Reklama