Home Historia festiwalu IV KFN

IV KFN

IV Kielecki Festiwal Nauki odbywał się w dniach 3 września do 19 października 2003 r. i włączony był w Święto Kielc. W organizacji festiwalu wzięło udział osiem uczelni wyższych z Akademią Świętokrzyską jako głównym organizatorem, oraz Muzeum Narodowe i Muzeum Wsi Kieleckiej, Państwowy Instytut Geologiczny, Archiwum Państwowe, Kuratorium Oświa-ty, szkoły średnie i gimnazjalne Kielc, Kieleckie Centrum Kultury, Zespół Pałacowy Kuroz-węki, Uzdrowisko Busko Zdrój, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Świę-tokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychia-trycznej, sześć starostw i dwie gminy.

 

IV KFN nowe rekordy:

 

  • Z zaplanowanych 210 prezentacji odbyło się 200. Organizowane były na terenie miasta i sześciu powiatów naszego województwa.
  • 50% większa niż w III KFN była liczba instytucji biorących udział w przygotowaniu po-kazów i prezentacji.
  • Większa też była niż w poprzedniej edycji liczba firm i instytucji włączonych w różne formy sponsoringu.
  • Najwięcej jak dotychczas było uczestników imprez - 26.290, w tym ok. 80% stanowiła młodzież.

 

W organizację IV KFN włączone zostały również starostwa województwa świętokrzy-skiego, które przedstawiły swoje prezentacje:

 

  • Busko - historię i współczesność wodolecznictwa; twórczość i folklor regionu oraz cie-kawy cykl seminariów poświęconych demokracji na szczeblu gmin i powiatów.
  • Kielce - geologiczne odkrycia Gór Świętokrzyskich, twórczość dawną i obecną miesz-kańców tego regionu, dawne techniki wytwarzania narzędzi i artykułów codziennego użytku oraz węgla, dziegciu i smoły.
  • Końskie - dziedzictwo kulinarno, za wskazaniem możliwości jego wykorzystania w pro-mocji regionu i wykorzystania w promocji integracji z Unią Europejską
  • Pińczów - dorobek twórców regionu (książki poświęcone bogatej historii, cykl wydaw-nictw ,,7 źródeł", poezje i liryki).
  • Starachowice - Staropolski Okręg Przemysłowy, ze szczególnym uwzględnieniem daw-nych i obecnych technologii w odlewnictwie.
  • Staszów - historię rodów polskich na przykładzie Popielów z Kurozwęk, dawne i współ-czesne wykorzystanie ich siedzib. Ciekawym akcentem był cykl seminariów poświęco-nych roli małych ojczyzn i ludzi kultury w procesie integracji z Unią Europejską, przygotowany przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne.


Hitem IV KFN były prezentacje, pokazy i wykłady zorganizowane przez Obserwatorium Astronomiczne Akademii Świętokrzyskiej, w których udział wzięło prawie 5000 uczestników.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem (ok. 500 osób) cieszyła się wystawa "Skamieniałe świa-ty", przygotowana przez Instytut Geologiczny. "Drzewo genealogiczne" - w wykładach, wy-stawach i warsztatach, zorganizowanych przez Archiwum Państwowe, wzięło udział 630 osób. Nadal dużym zainteresowaniem (ok. 300 osób) cieszyły się pokazy zorganizowane przez centrum laserowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nie mniejszą liczbę słuchaczy przycią-gnęły warsztaty "Przygody z elektrycznością", zaprezentowane przez pracowników Instytutu Fizyki. Akademii Świętokrzyskiej, oraz "Nasze kulinarne dziedzictwo", przygotowane przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Cykl wykładów, dyskusji i warsztatów, poświęcony problemom dzieci i młodzieży: rodzice zastępczy nadzieją, stres i sposoby radzenia sobie z nim, agresja i złość - co to jest? jak je pokonać?, uzależnienia i nar-kotyki, zagrożenia działalnością sekt, New Age - religia XXI w., przygotowany przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, szpital psychiatryczny, szpital dziecięcy oraz Wyższe Seminarium Duchowne zainteresował ponad 1000 uczestników, w tym młodzież, rodziców oraz nauczycie-li i wychowawców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama